طرحواره ها صفحه نخست طرحواره ها

۰

پنج نیاز هیجانی در دوران کودکی

۱.دلبستگی ایمن به دیگران(شامل نیاز به امنیت ، ثبات ، محبت ، پذیرش) ۲. خودگردانی ، کفایت ، هویت ۳.آزادی در بیان نیاز های و هیجان های سالم ۴.خود انگیختیگی و تفریح ۵.محدویت های...

۰

کهن الگوى “زئوس”

کهن الگوى “زئوس” در پست قیلی به کهن الگوی ها اشاره کردیم کهن الگوى “زئوس” : مردی با انرژی زئوس، فردی است قدرت طلب، جاه طلب، اهل تفکر و غالبا بی توجه به مسائل...