موضوع:شخصیت و برداشت ما از واقعیت: پیش نویس زندگی، قسمت دوازدهم

لاصه برنامه اردیبهشت – دکتر علی بابایی زاد –  ۹۳/۰۷/۲۰

درمورد جنسیت کلیشه هایی در زمینه شغل، هویت و غیره وجود دارد که می تواند ما را در خود ببلعد و کل هویت ما را تحت تاثیر قرار دهد. طوری که آنطور که لازم است اجازه اجرا و ابراز را از ما بگیرد. (مثال: خانواده ای که به پسر خود اجازه ایفای نقش پرستار را نمی دهند.) این کلیشه ها باعث می شود که دچار کهتری جنسی شویم و در مورد جنسیت خود احساس اجحاف کنیم. گاهی این احساس به خود شیفتگی جنسی تبدیل می شود و فرد آن چنان در خود غرق می شود که دیگری را منع می کند و می خواهد با مکانیزم دفاعی سرکوب، انکار و واکنش وارونه, حقارت خود را پنهان کند. به این ترتیب منازعات ارتباطی و مناقشات جنگی رخ می دهد و انرژی ها بصورت نابجا صرف می شود.

برای بهبود مهار خودت نباش، باید پیام هایی که در زمان بچگی دریافت کرده ایم را بشناسیم و با مغز شناختی خود، بالغانه برای تغییر، تصمیم بگیریم که البته ممکن است با مقاومت همراه باشد. این تغییرات باید بتدریج صورت گیرد. همیشه باید به یاد داشته باشیم که خودمان مسئول وجود خود هستیم و نباید دیگری را مقصر بدانیم، در غیر اینصورت نه تنها مشکل را حل نکرده ایم، بلکه بازی “ببین محدودم کردی” و “چوب زیر بغل” را راه انداختیم. با ایجاد قراردادی روشن برای بهبود، حرکت و پیشرفت باید فکر کنیم و تصمیم بگیریم و بتوانیم خود واقعی و احساسات خود را بیان کنیم.

در تحلیل رفتار متقابل، نوازش واحدی از شناخته شدن است و نوازش مثبت به معنای شناخت نقاط مثبت یکدیگر می باشد. این نوازش زمانی بوجود می آید که خود و دیگری را بصورت نامشروط بپذیریم. نقد رفتاری ما از یکدیگر باعث می شود که خود را بهتر بشناسیم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت