طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

ن بسیار باارزشم اگر بتوانم تحسین دیگران را جلب کنم”

طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

افرادی که دارای طرحواره ی پذیرش جویی/ لذت جویی هستند، به گرفتن پذیرش یا جلب توجه دیگران، اهمیت زیادی قائل می شوند به گونه ای که از ارضاء نیازهای هیجانی و بیان استعداد های طبیعی خود باز می مانند. این طرحواره دو بعد دارد: بعد پذیرش جویی، افرادی که دارای این بعد هستند به دنبال پذیرش و تأیید گرفتن هستند و تمایل دارند همه مردم آن ها را دوست داشته باشند و مورد تأیید آن ها قرار گیرند. افراد مبتلا به بعد دوم یعنی جلب توجه، به دنبال تمجید، تحسین و توجه دیگران هستند. افراد دارای این دو بعد، برای داشتن احساسی خوب درباره ی خودشان، به گرفتن پذیرش و جلب توجه از سوی دیگران نیازمندند. احساس ارزشمندی آن ها وابسته به واکنش های دیگران است، نه ارزش ها و استعدادهای طبیعی خودشان.

ریشه های تحوّلی  طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

کودکانی که تحت این شرایط زندگی می کنند، ممکن است طرحواره ی پذیرش جویی/ جلب توجه در ذهن شان نقش ببندد:

– در دوران کودکی یاد گرفته اند برای جلب توجه دیگران تلاش کنند، چون والدین شان آن ها را به این کار تشویق کرده اند.

– با جلب توجه کودکان از دیگران، از والدین شان رضایت جانشینی کسب می کردند، اما این کار باعث شده کودکان هر چه بیشتر از خویشتن واقعی شان

– از نیازهای هیجانی اصلی و طبیعی شان- فاصله گیرند.

– برخی کودکان در خانواده های رشد یافته اند که والدین هم با محبتند، هم جلب توجه کننده.

– برخی از والدین خیلی بچه دوست و فرزند سالارند، اما در عین حال به ظاهر کارها هم خیلی کم اهمیت می دهند. کودکانی که در این خانواده بزرگ شده اند، احساس می کنند به آن ها محبت شده است، اما نتوانسته اند هویت باثبات و درون وابسته ای درباره ی خودشان به وجود بیاورند. احساسی که در مورد خودشان دارند وابسته به دیگران است.

منابع

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (۱۳۹۵). زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه ی حسن حمید پور، الناز پیرمرادی و ناهید گلی زاده). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و مارجوری، ویشار. (۱۳۸۶). طرحواره درمانی(ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۵۰).

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت