نویسنده: مدیرسایت

تحلیل رفتار متقابل ۰

تحلیل رفتار متقابل

بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل در برنامه اردی بهشت کلیه ویدئو ها در یوتیوب بارگذاری شده اند

۰

درمان خطاهای شناختی (افکار اتوماتیک)

انسان نه تحت تأثیر خود اشیاء، بلکه تحت تأثیر برداشتی است که از آنها دارد. اپیکتتوس باور گروهی از روانشناسان آن است که انسان تحت‌تاثیر سه فاکتور مهم می‌باشد. افکار—احساس— رفتار در ابتدا فکری به...