"حادثه در کمین است" طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش...

بیستر بخوانید

" وصلۀ ناجور هر جمعی هستم" طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی   افرادی که دارای طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی هستند این باور در ذهن آن ها نقش بسته است که با بقیه افراد خیلی...

بیستر بخوانید