نویسنده: مدیرسایت

۰

طرحواره تنبیه

“باید به خاطر اشتباهاتم شدیداً تنبیه شوم” طرحواره ی تنبیه این افراد معتقدند مردم- از جمله خودشان- باید به خاطر اشتباهاتشان، شدیداً تنبیه شوند. آن ها خودشان را به عنوان افرادی به شدت پایبند...

۰

طرحواره ی بازداری هیجانی

“از بیان احساسات و هیجان هایم خجالت می کشم” طرحواره ی بازداری هیجانی افرادی که دارای طرحواره ی بازداری هیجانی هستند از صحبت کردن درباره ی هیجان هایشان و بیان آن ها به شدت...

۰

طرحواره ی زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

“حادثه در کمین است” طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است...

۰

طرحواره ی ایثار

“من بسیار دلسوز و غمخوارم” طرحواره ی ایثار افرادی که دارای طرحواره ی ایثار هستند، به ارضای نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. آن ها به...

۰

طرحواره ی اطاعت

” مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم” طرحواره ی اطاعت افرادی که دارای طرحواره ی اطاعت هستند، به دیگران اجازه می دهند بر آن ها سلطه پیدا کنند. آن ها تسلیم کنترل...

۰

طرحواره استحقاق

“من باید به تمام خواسته هایم دست پیدا کنم” طرحواره ی استحقاق   افرادی که دارای طرحواره ی استحقاق هستند. این باور در ذهنشان نقش بسته که افراد خاصی هستند و معتقدند که از...

۰

نیاز به عزت نفس

نیاز به عزت نفس (طرحواره های نقص/ شرم و شکست) عزت نفس را می توان احساس ارزشمندی درباره ی زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی مان تعریف کنیم. اگر در دوران کودکی از سوی خانواده،...