لاصه برنامه اردیبهشت - دکتر علی بابایی زاد -  93/07/20 درمورد جنسیت کلیشه هایی در زمینه شغل، هویت و غیره وجود دارد که می تواند ما را در خود ببلعد و کل...

بیستر بخوانید