نویسنده: مدیرسایت

۰

طرحواره ی ایثار

“من بسیار دلسوز و غمخوارم” طرحواره ی ایثار افرادی که دارای طرحواره ی ایثار هستند، به ارضای نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. آن ها به...

۰

طرحواره ی اطاعت

” مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم” طرحواره ی اطاعت افرادی که دارای طرحواره ی اطاعت هستند، به دیگران اجازه می دهند بر آن ها سلطه پیدا کنند. آن ها تسلیم کنترل...

۰

طرحواره استحقاق

“من باید به تمام خواسته هایم دست پیدا کنم” طرحواره ی استحقاق   افرادی که دارای طرحواره ی استحقاق هستند. این باور در ذهنشان نقش بسته که افراد خاصی هستند و معتقدند که از...

۰

نیاز به عزت نفس

نیاز به عزت نفس (طرحواره های نقص/ شرم و شکست) عزت نفس را می توان احساس ارزشمندی درباره ی زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی مان تعریف کنیم. اگر در دوران کودکی از سوی خانواده،...

۰

نیاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه

یاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه (وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت ضرر و بیماری، خودتحول نیافته/گرفتار و شکست) رای ورود به دنیای خارج از خانواده، نیازمند خودمختاری هستیم و پیش نیاز خودمختاری، امنیّت است....

۰

نیاز به پذیرش محدودیت

نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه (طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی) مشکلات موجود در نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه از بسیاری جهات متضاد مشکلاتنیاز به خودابرازگری است. زمانی که...

۰

امنیت بنیادین

امنیت بنیادین (طرحواره های رها شدگی/ طرد، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص و شرم، انزوای اجتماعی/بیگانگی) کودک به محیط خانوادگی باثبات و امن نیاز دارد. محیط خانواده باید امن و سالم باشد و والدین پیش بینی پذیر...

۰

نیاز به ارتباط سالم با دیگران

نیاز به ارتباط سالم با دیگران (طرحواره های ایثار، اطاعت، پذیرش جویی/جلب توجه، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/بیگانگی) برای اینکه بتوانیم ارتباط سالمی با اطرافیان برقرار کنیم نیاز به عشق، توجّه، همدلی، احترام، محبّت،...

۰

طرحواره چیست؟

طرحواره ها باورهای عمیق و تزلزل ناپذیری که در دوران کودکی درباره ی خود، دیگران و جهان اطراف در ذهنمان شکل گرفته اند. این طرحواره ها نقش تعیین کننده ای در شکل گیری احساس...