دسته: تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل ۰

تحلیل رفتار متقابل

بررسی نظریه تحلیل رفتار متقابل در برنامه اردی بهشت کلیه ویدئو ها در یوتیوب بارگذاری شده اند

مهار از نظر روانی سالم نباش ۰

مهار از نظر روانی سالم نباش

طیف مهار از نظر روانی سالم نباش از سلامت روانی شروع می شود و بعد از بروز نروز و سایکوز به بیماری که تفکرات و احساساتش هیچ تناسبی با واقعیت بیرون ندارد، می رسیم....

۰

مهار متعلق نباش

خیلی از خاطراتی که به یاد می آوریم حاصل برداشت مغز ماست. در روان تحلیل گری ما آنچه که از زمان بچگی یادمان می آید لزوما با واقعیت یکی نیست و از آنجایی که...

۷

مهار نزدیک نباش

نزدیک بودن به دیگران یعنی اینکه ما چقدر بتوانیم احساس صمیمیت کنیم، به آنها نزدیک شویم و بتوانیم تعیین کنیم چه کسی تا چه حد و چگونه به ما نزدیک شود. برای نزدیک شدن...

۰

مهار مهم نباش

یعنی در سطح مغز هیجانی در دوران کودکی به این نتیجه رسیدیم که آنقدر هم که باید مهم نیستیم. این دقیقا نقطه مقابل عزت نفس است که پایه همه چیز است. عزت نفس یعنی...

۰

غلبه به مهار بزرگ نباش

نمی توان انتظار داشت فردی که دچار مهار بزرگ نباش است، مسئولیت بزرگ بپذیرد چون در پی پذیرفتن مسئولیت فرو خواهد ریخت. برای غلبه به این مهار، می بایست خود فرد برای تغییر اعلام...

۰

بزرگ نباش

فردی که به “بزرگ نباش” دچار است، نیازمند دیگریست که بسیار به عشق تعبیر می شود. عشق ارضاء نیازهاست و اگر آن نیاز مرضی باشد، عشق حاصل از آن نیز مرضی خواهد بود. این...

۰

مهار سوم- بچه نباش

چنانچه کودک در دورانی که پیش نویس او در حال شکل گرفتن می باشد(زیر ۶ سال)، از طریق تجربه های حسی و بعدها کلامی، به این نتیجه برسد که کودکی و بچه بودن او...