تحلیل رفتار متقابل

دکتراریک برن (۱۹۷۰-۱۹۱۰) و گسترش تحلیل رفتارمتقابل اریک برن روان پزشک آمریکایی درابتدا تحت تعلیمات روان تحلیل گری فروید قرارداشت. اودر سال ۱۹۵۸ نظریه اش را براساس تجارب کلینیکی خود ارائه کرد و بدین ترتیب اصطلاح معروف “تحلیل رفتارمتقابل” را ابداع کرد که بعدها به T.A. شهرت یافت. سپس نخستین سمینار خود را دراین زمینه […]