دکتراریک برن (1970-1910) و گسترش تحلیل رفتارمتقابل اریک برن روان پزشک آمریکایی درابتدا تحت تعلیمات روان تحلیل گری فروید قرارداشت. اودر سال 1958 نظریه اش را براساس تجارب کلینیکی خود ارائه...

بیستر بخوانید