طرحواره استحقاق

“من باید به تمام خواسته هایم دست پیدا کنم” طرحواره ی استحقاق   افرادی که دارای طرحواره ی استحقاق هستند. این باور در ذهنشان نقش بسته که افراد خاصی هستند و معتقدند که از دیگران برترند. از آن جایی که این افراد احساس می کنند به نوعی نخبه هستند، در نتیجه این حق را به […]