دسته: اطاعت

۰

طرحواره ی اطاعت

” مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم” طرحواره ی اطاعت افرادی که دارای طرحواره ی اطاعت هستند، به دیگران اجازه می دهند بر آن ها سلطه پیدا کنند. آن ها تسلیم کنترل...

۰

طرحواره اطاعت

طرح واره اطاعت (Subjugation) به تدریج حس هویت( نیازها، خواسته ها و تمایلات) را از شما دریغ می کند. بخش اعظمی از تجربه ی شما در دنیا پیرامون مساله کنترل می چرخد. دیگران شما را کنترل...