طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی

” وصلۀ ناجور هر جمعی هستم” طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی   افرادی که دارای طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی هستند این باور در ذهن آن ها نقش بسته است که با بقیه افراد خیلی فرق دارند. آن ها به هیچ گروهی، احساس تعلق خاطر نمی کنند. بیشتر احساس می کنند منزوی شده اند. هر کسی که […]