طرحواره ی ایثار

“من بسیار دلسوز و غمخوارم” طرحواره ی ایثار افرادی که دارای طرحواره ی ایثار هستند، به ارضای نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. آن ها به این دلیل این کار را انجام می دهند که می خواهند از درد و رنج دیگران جلوگیری کنند، چون از طرفی […]

طرح واره ایثار (Sacrifice Schema)

افرادی که طرح واره ایثار (Sacrifice schema) دارند، مثل افرادی که طرح واره اطاعت دارند، به ارضاء نیازهای دیگران توجه دارند، به گونه ای که نیازهای خودشان را فدا می کنند. با این حال، برخلاف بیمارانی که طرح واره ی اطاعت دارند، این بیماران با اراده ی خودشان تصمیم می گیرند چنین کاری انجام دهند. […]