طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری

” نمی توانم به شما اعتماد کنم” طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری طرحواره ی بی اعتمادی و بدرفتاری این باور را در ذهن افراد شکل می دهد که اطرافیان آن ها به زودی می میرند، آن ها را دست می اندازند، اموالشان را می دزدند یا اینکه امتیازاتشان را از دستشان می گیرند و […]