طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار

“من بدون والدینم نمی توانم زندگی کنم” طرحواره ی خود تحول نیافته/گرفتار افرادی که از طرحواره ی خودتحول نیافته و گرفتار برخوردارند، اغلب در شخصیت افراد مهمّ زندگیشان ذوب شده اند که نه خودشان و نه دیگران، نمی توانند به طور واضح بگویند ریشه هویّت این افراد کجاست و چه قدر گرفتار هویّت دیگران هستند. […]