طرحواره ی زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

“حادثه در کمین است” طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش بسته است که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد. آن ها اعتقاد دارند که ناگهان به یک بیماری […]