طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی

“زندگی من غیرقابل کنترل است” طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی افرادی که دارای طرحواره ی منفی گرایی/ بدبینی هستند، همیشه و همه جا بر جنبه های منفی زندگی مثل درد، مرگ،فقدان، ناامیدی، خیانت، شکست و تعارض توجه می کنند، در حالی که، جنبه های مثبت زندگی را کمرنگ جلوه می دهند. انتظار دارند در بسیاری […]