طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه

ن بسیار باارزشم اگر بتوانم تحسین دیگران را جلب کنم” طرحواره ی پذیرش جویی/جلب توجه افرادی که دارای طرحواره ی پذیرش جویی/ لذت جویی هستند، به گرفتن پذیرش یا جلب توجه دیگران، اهمیت زیادی قائل می شوند به گونه ای که از ارضاء نیازهای هیجانی و بیان استعداد های طبیعی خود باز می مانند. این […]