"حادثه در کمین است" طرحواره ی  زندگی آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری افرادی که دارای طرحواره ی آسیب پذیری در برابر ضرر یا بیماری هستند، این باور در ذهنشان نقش...

بیستر بخوانید

" وصلۀ ناجور هر جمعی هستم" طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی   افرادی که دارای طرحواره ی انزوای اجتماعی/بیگانگی هستند این باور در ذهن آن ها نقش بسته است که با بقیه افراد خیلی...

بیستر بخوانید

یاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه (وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت ضرر و بیماری، خودتحول نیافته/گرفتار و شکست) رای ورود به دنیای خارج از خانواده، نیازمند خودمختاری هستیم و پیش نیاز خودمختاری،...

بیستر بخوانید

نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه (طرحواره ی استحقاق/بزرگ منشی و خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی) مشکلات موجود در نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه از بسیاری جهات متضاد مشکلاتنیاز به خودابرازگری است....

بیستر بخوانید

امنیت بنیادین (طرحواره های رها شدگی/ طرد، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی، نقص و شرم، انزوای اجتماعی/بیگانگی) کودک به محیط خانوادگی باثبات و امن نیاز دارد. محیط خانواده باید امن و سالم باشد و والدین پیش...

بیستر بخوانید

نیاز به ارتباط سالم با دیگران (طرحواره های ایثار، اطاعت، پذیرش جویی/جلب توجه، محرومیت هیجانی و انزوای اجتماعی/بیگانگی) برای اینکه بتوانیم ارتباط سالمی با اطرافیان برقرار کنیم نیاز به عشق، توجّه، همدلی،...

بیستر بخوانید