در مجموعه زیر می توانید با هوش هیجانی آشنا شوید قسمت اول https://goo.gl/yTppEc قسمت دوم https://goo.gl/4Rr4bT   قسمت سوم https://goo.gl/Y4ovnX   قسمت چهارم https://goo.gl/vazdsu   قسمت پنجم https://goo.gl/jJUahB   قسمت ششم https://goo.gl/o644r8   قسمت هفتم https://goo.gl/zaqucY فایل صوتی بخش اول https://goo.gl/YT19UU فایل صوتی بخش دوم     قسمت هشنم https://goo.gl/mK5kMf   قسمت نهم https://goo.gl/dVeJRU   قسمت دهم https://goo.gl/44DX7n   قسمت یازدهم https://goo.gl/XsZuJG    ...

بیستر بخوانید